Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przekazywanych w ramach umów cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że Sklejka Orzechowo S.A., ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491363 („Administrator”) jest administratorem danych osobowych przekazanych jej przez wykonawców i innych kontrahentów w ramach zawartych z nią umów cywilnoprawnych.

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer NIP wykonawcy lub innego kontrahenta oraz ich pracowników i personelu wyznaczonego do kontaktu lub realizacji umowy (pracowników/ zleceniobiorców / podwykonawców) (stosowanie do zakresu przekazanych danych osobowych w zawartej umowie cywilnoprawnej).

W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez e-mail rodo@sklejkaorzechowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach umów  cywilnoprawnych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO tj. w celu wykonania zawartej przez Państwa ze Sklejka Orzechowo S.A. umowy dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez Sklejka Orzechowo S.A., a także wykonania ciążących na Sklejka Orzechowo S.A obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług objętych ofertą handlową Sklejka Orzechowo S.A, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do Państwa potrzeb, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne, przewoźnikom oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Administrator przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy ze Sklejka Orzechowo S.A.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres siedziby Administratora podany wyżej albo na adres poczty elektronicznej rodo@sklejkaorzechowo.pl

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.